Voorwaarden Houders Vrijstad Culemborgpas versie d.d. 18 mei 2021.

Gebruiksvoorwaarden Houders Vrijstad Culemborgpas.

GROUPCARD Commercial B.V., gevestigd aan de Witteweg 4a, 1431 GZ Aalsmeer en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63880822 (“GROUPCARD”) is een organisatie die giftcards uitgeeft en de onderliggende betalingen gedaan met de giftcard verwerkt.

GROUPCARD is nog NIET als vrijgestelde vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp).

GROUPCARD staat dus nog NIET onder toezicht van en De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. De girale gelden die het Tegoed op een giftcard vertegenwoordigt, worden wel gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden.

De Stichting heeft als doel de van de Houders ontvangen geld die het Tegoed op de giftcard vertegenwoordigt te scheiden van het vermogen van GROUPCARD teneinde betaling aan de acceptant van het uitgegeven Tegoed te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft.

Het Tegoed op de Vrijstad Culemborgpas uitgegeven door GROUPCARD waarop een elektronisch geldwaarde is opgeslagen (hierna de “Giftcard”) is elektronisch geld dat door GROUPCARD onder het merk van de betrokken Programma Manager (de organisatie achter het merk van de Giftcard, zoals te vinden op de website van GROUPCARD aan U (de “Houder” van de Giftcard) wordt uitgegeven. De Programma Manager is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Houder en GROUPCARD.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden Houders Vrijstad Culemborgpas (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
Acceptant: Bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Houder met de Giftcard kan betalen voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed, zie de Programma Website voor een overzicht van Acceptanten;
Verkooppunt: De officiële verkooppunten vermeld op de Programma Website;
Programma Website: De website van de Programma Manager waar de Houder informatie kan vinden over de betreffende Giftcard;
Tegoed: Het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is op de Giftcard van de Houder;

2. Toepasselijkheid en Terhandstelling

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen GROUPCARD en de Houder zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het is GROUPCARD niet mogelijk om de tekst van de Gebruiksvoorwaarden voor of bij de aankoop van de Giftcard (ie. het sluiten van de Overeenkomst) schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk ermee ingestemd dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De Gebruiksvoorwaarden liggen bij GROUPCARD ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.groupcard.nl, de Programma Website en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.

2.2. De Houder die de Giftcard bij een Verkooppunt heeft gekocht is gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop de Giftcard onder overlegging van het aankoopbewijs aan GROUPCARD te retourneren en GROUPCARD daarbij schriftelijk te verzoeken het Tegoed uit te betalen, indien die Houder:

2.2.1. zich niet kan verenigen met de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden;

2.2.2. het bezwaarlijk acht dat de Gebruiksvoorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Giftcard schriftelijk ter hand zijn gesteld; of

2.2.3. wenst terug te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld.
De in dit artikel genoemde bevoegdheden komt alleen toe aan dergelijke Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bevoegdheden komen aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Giftcard een betaling heeft verricht.

2.3. De Houder kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen.

2.4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien het (resterende) Tegoed van de Giftcard is verbruikt, dan wel de Houder gebruik heeft gemaakt van, het recht op terugbetaling als verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Het aankopen van een Giftcard en Tegoed

3.1. De Houder kan het Tegoed dat op zijn Giftcard beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Website. De administratie van GROUPCARD volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

3.2. Zodra het aankoopbedrag van de Giftcard door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan GROUPCARD.

3.3. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 7.

3.4. Bij aankoop van een Giftcard via internet gelden de additionele kosten, leveringsvoorwaarden en bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel.

4. Betalen met de Giftcard

4.1. Met de Giftcard kan de Houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Acceptanten. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan GROUPCARD en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de Giftcard is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Giftcard heeft plaats op het moment dat Houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd. De Houder wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Giftcard aan de Acceptant of door invoering van de unieke code op de website van een Acceptant. Daarna kan de Houder een betaling niet meer herroepen.

4.2. De Houder kan met Giftcard betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De Houder kan de Giftcard in een keer of in delen besteden totdat het totale Tegoed is gebruikt.

5. Verlies, diefstal en misbruik

5.1. De Giftcard wordt niet op naam van de Houder uitgegeven. De Giftcard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van Giftcard zal de Houder het Tegoed verliezen. De Houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) Tegoed. Programma Manager biedt de mogelijkheid om de Giftcard te registreren en op naam van de Houder te zetten. In dat geval, zal – bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik, de Houder de Programma Manager dienen te informeren en wordt het (resterende) Tegoed vervangen door uitgifte van een nieuwe Giftcard en de oude Giftcard geblokkeerd.

5.2. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Giftcard en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Programma website en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat GROUPCARD de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.

5.3. De Houder stelt GROUPCARD onverwijld in kennis van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Giftcard, waarna GROUPCARD de Giftcard zal blokkeren.

5.4. De Giftcard is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als giftcard. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Giftcard anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart GROUPCARD ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. GROUPCARD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor giftcards welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt.

6. Blokkering

6.1. GROUPCARD beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Giftcards zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van GROUPCARD, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

6.2. GROUPCARD zal na blokkering conform artikel 6.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan GROUPCARD gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Giftcard geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren dan wel de Giftcard deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling.

6.3. Als er sprake is van een blokkering van een Giftcard ingevolge artikel 6.1, informeert de Acceptant, namens GROUPCARD, de Houder over de blokkering en de redenen daarvoor (tenzij verboden of wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen) nadat de Acceptant over de blokkering is geïnformeerd, op het moment dat de Houder een betaling probeert uit te voeren bij de Acceptant. GROUPCARD is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een Giftcard.

7. Terugbetalingsvoorwaarden

7.1. GROUPCARD is wettelijk verplicht om op verzoek van een Houder binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. GROUPCARD mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien GROUPCARD redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder.

7.2. De Houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres zoals te vinden op de website van GROUPCARD en op de website van de Programma Manager.

7.3. GROUPCARD is bevoegd bij het uitvoeren van haar terugbetaalverplichting een vergoeding in rekening te brengen. GROUPCARD rekent conform de wettelijke voorwaarden van artikel 7:521a BW de feitelijke bankkosten voor de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van GROUPCARD. De kosten bedragen € 7,50 per Giftcard. GROUPCARD toont deze vergoedingen in een eindafrekening en de Houder stemt ermee in dat deze rechtstreeks worden ingehouden op het bedrag van het terug te betalen Tegoed. Indien het (resterende) Tegoed kleiner is of gelijk aan bovengenoemd bedrag, dan vervalt de terugbetaalverplichting van GROUPCARD en wordt het Tegoed verrekend met de kosten. GROUPCARD kan de uitvoering van de terugbetalingsplicht aan Programma Manager opdragen.

7.4. De Giftcard is 2 jaar geldig na het moment van totstandkoming van deze overeenkomst.

8. Overige verplichtingen GROUPCARD

8.1. GROUPCARD voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van de Giftcard te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van GROUPCARD, van Acceptanten en/of van derden.

8.2. GROUPCARD kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Giftcard niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

8.3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de Giftcard constateert dat het gebruik van de Giftcard beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder GROUPCARD verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende Giftcard te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van GROUPCARD.

8.4. De Stichting van GROUPCARD zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. GROUPCARD zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed.

9. Tekortkoming en Aansprakelijkheid

9.1. GROUPCARD kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Giftcard heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de Acceptant te beslechten.

9.2. GROUPCARD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan GROUPCARD toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van GROUPCARD.

9.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat GROUPCARD gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door GROUPCARD te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10. Overige Bepalingen

10.1. GROUPCARD mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover GROUPCARD dat nodig acht, onder de Gebruiksvoorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming.

10.2. De betaalmogelijkheden van de Giftcard kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van GROUPCARD na een verzoek van de Houder (conform artikel 7) intact.

10.3. GROUPCARD heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Giftcard. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het op www.groupcard.nl vermelde adres. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl), maar alleen nadat GROUPCARD zijn definitieve standpunt over de klacht aan de Houder bekend hebben gemaakt.

10.4. Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze.

10.5. GROUPCARD heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op www.groupcard.nl en op de Programma Website. Houders kunnen via www.groupcard.nl of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.

10.6. Als een Houder gebruik blijft maken van de Giftcard nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking treden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie.

10.7. Omdat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, adviseert GROUPCARD Houders telkens voor het gebruik van de Giftcard de geldende Gebruiksvoorwaarden te raadplegen en het Tegoed van de Giftcard te checken via de saldochecker op de Programma Website.

10.8. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.